เปิดบ้านปัญญาประทีป ๒๕๖๓

ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปัญญาประทีป เข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดบ้านปัญญาประทีป เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๔

รับฟังกระบวนการการเรียนการสอน สัมผัสบรรยากาศ และวิถีชีวิตในโรงเรียน พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนฯได้ปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรม “วันเปิดบ้านปัญญาประทีป ๒๕๖๓ (Open House 2020)” ออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ

📌 รูปแบบกลุ่มย่อย (ร่วมกิจกรรมครั้งละไม่เกิน ๒๐ คน)

ครั้งที่ ๑ – วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒ – วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๓ : วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๔ : วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๕ : วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๖ : วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๗ : วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๘ : วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ**
๑.๑) จัดขึ้น ๒ ครั้งต่อเดือน ในระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งหมด ๘ ครั้ง
๑.๒) จำกัดการเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวละไม่เกิน ๔ คน
๑.๓) กิจกรรมจะจัดขึ้นในเวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๑๓.๐๐ น. ในวันเดียวกัน)

📌 รูปแบบกลุ่มใหญ่ (ร่วมกิจกรรมครั้งละไม่เกิน ๕๐ คน)

ครั้งที่ ๑ – วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒ : วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๓ : วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ**
๒.๑) จัดขึ้นเดือนละ ๑ ครั้ง ในเดือนสิงหาคม, กันยายน และพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมทั้งหมด ๓ ครั้ง
๒.๒) จำกัดการเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวละไม่เกิน ๔ คน
๒.๓) กิจกรรมจะจัดขึ้นในเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๘.๐๐ น. ในวันเดียวกัน)
๒.๔) **กิจกรรมรูปแบบกลุ่มใหญ่อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามความเหมาะสม**

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแบบกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ (เข้าร่วมได้ทั้ง ๒ รูปแบบหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง)

โดยสามารถสำรองที่นั่งแบบ online ได้ที่ : https://forms.gle/7zXavQqGo8dGQjn89 หรือแสกน QR Code บนภาพ

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑-๖ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๖๔
(ดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน >> https://panyaprateep.org/wp/มาลงเรือลำเดียวกัน/admissions64)

สอบคัดเลือก: วันที่ ๖ และ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (จัดสอบรอบเดียว)
ประกาศผลสอบ: วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สอบถามเพิ่มเติม: แผนกรับสมัครนักเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๙๒๑๑๓๔๑ และ ๐๘๕-๓๐๖๔๓๕๖ หรือ email: panyaprateep@gmail.com