ร่วมเป็น “พลังงาม” กับเรา

โรงเรียนปัญญาประทีป เปิดรับสมัครผู้มาร่วม “พลังงาม” ขับเคลื่อนการศึกษาพุทธปัญญา ในตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้

๑. ครูกระบวนกรสาระสังคมศึกษา ตำแหน่ง
๒. ครูกระบวนกรสาระภาษาไทย ตำแหน่ง
๓. ครูกระบวนกรวิทยาศาสตร์ชีวะ ตำแหน่ง
๔. ครูกระบวนกรวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ตำแหน่ง
๕. ครูกระบวนกรสาระคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง
๖. ครูพยาบาล ตำแหน่ง
๗. ครูฝ่ายปัจจัยสี่ -งานดูแลสต๊อกและจัดยานพาหนะ ตำแหน่ง

วิธีการสมัคร
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร  ครู  เจ้าหน้าที่
๒. ส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : Recruitment.panyaprateep@gmail.com
๓. สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนปัญญาประทีป
๔. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาตามที่อยู่ โรงเรียนปัญญาประทีป (ฝ่ายบ่มเพาะชีวิตครู) เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ เขียนมุมซองว่า (สมัครงาน)
๕. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐ ๙๙๐ ๓๔๐๐ หรือ ๐๘๑ ๘๙๙ ๓๒๐๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒