แจ้งวันหยุดทำการ

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งหยุดทำการในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากเป็นช่วงปฏิบัติธรรมครู และวันหยุดครู

หากท่านต้องการติดต่อทางโรงเรียนฯในช่วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมลที่ panyaprateep@gmail.com ค่ะ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรโรงเรียนปัญญาประทีป