แนวทางการสอบคัดเลือก

ก.ทักษะวิชาการ
การฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การคำนวณ ตรรกะ

ข. ทักษะชีวิต
การทำการงานในชีวิตประจำวัน
เช่น การทำอาหาร ทำความสะอาด
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
วิ่ง ๓ กิโลเมตร
(ระยะวิ่งด้านบนใช้เฉพาะสอบเข้าปีการศึกษา ๒๕๖๓)

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นเพียงบางส่วนของการทดสอบ