มาร่วมเป็น “พลังงาม”

โรงเรียนปัญญาประทีป เปิดรับสมัครผู้มาร่วมเป็น “พลังงาม” เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาพุทธปัญญา ในตำแหน่งเหล่านี้

๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปัจจัยสี่ ตำแหน่ง
๒. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

๑. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร
๒. สามารถส่งใบสมัครได้ที่
     ๒.๑ ส่งทาง e-mail : Recruitment.panyaprateep@gmail.com
     ๒.๒ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาตามที่อยู่ โรงเรียนปัญญาประทีป (ฝ่ายบ่มเพาะชีวิตครู) เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ เขียนมุมซองว่า (สมัครงาน)
     ๒.๓ สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนปัญญาประทีป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐ ๙๙๐ ๓๔๐๐ หรือ ๐๘๑ ๘๙๙ ๓๒๐๕

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓