Panyaprateep Open House 2018

#PanyaprateepOpenHouse2018

โรงเรียนปัญญาประทีปยินดีต้อนรับผู้ปกครองที่สนใจในการศึกษาพุทธปัญญา มาร่วมพูดคุยกับคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียน

📆กำหนดวันเปิดบ้านปัญญาประทีปปีการศึกษา ๒๕๖๑
📍ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
📍ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
📍ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
และสามารถเข้าร่วม”ห้องเรียนครูคนแรกของลูก”
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ได้ตามสมัครใจ

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
สอบคัดเลือก : วันศุกร์ที่ ๕ – วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑(จัดสอบรอบเดียว)
โดยนักเรียนพักที่หอพักของโรงเรียนร่วมกับผู้สมัครอื่นในวันศุกร์ที่ ๕ และผู้ปกครองรับนักเรียนกลับในวันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม
📢ประกาศผลสอบวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งที่
☎️๐๔๔-๗๕๖๒๐๔ ☎️๐๘๗-๐๔๒๔๑๑๑
☎️๐๘๐-๙๙๐๓๔๐๔ ☎️๐๙๕-๙๒๑๑๓๔๑
(ครูนก,ครูสา,ครูยูดี,ครูบิ๊ก)
อีเมล panyaprateep@gmail.com

ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่
www.facebook.com/PanyaprateepSchoolPage
www.panyaprateep.org

OpenHouse2018-v6