ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ตามที่โรงเรียนปัญญาประทีปได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกครอบครัวปัญญาประทีป
เพื่อให้บุตรหลานท่านเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
บัดนี ้การประมวลผลการสอบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก

อ่านประกาศ