โรงเรียนปัญญาประทีปปิดรับใบสมัครในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

รงเรียนปัญญาประทีปปิดรับใบสมัครในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
และสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๖ – เสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นักเรียนค้างคืนที่โรงเรียน
วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน เช้าวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม
โดยปีการศึกษานี้โรงเรียนฯ จัดสอบคัดเลือกรอบเดียวเท่านั้น
ดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนได้ที่เว็บไซต์ https://panyaprateep.org