โรงเรียนปัญญาประทีป โดย “ทรูปลูกปัญญา”

สืบเนื่องจาก “โครงการสานพลังประชารัฐ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพราะมีความเชื่อมั่นว่าการศึกษานับเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ และถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งโรงเรียนปัญญาประทีปได้รับโอกาสให้ได้เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในโครงการฯ

 

โรงเรียนปัญญาประทีป เป็นโรงเรียนที่มุ่งสานต่อการศึกษาพุทธปัญญา มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพ คือ เนื้อหาด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ พัฒนาชีวิตทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญาของบุคคลในชุมชน

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้โรงเรียนปัญญาประทีป มีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโรงเรียนวิถีพุทธ

คลิปวีดีโอด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว ที่ได้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปัญญาประทีป มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาของโรงเรียน การจัดการศึกษา “หลักสูตรพุทธปัญญา” วิธีการจัดการเรียนการสอนของสาระวิชาต่าง ๆ ตลอดจนถึงกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนานักเรียน
โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาทีมงาน “ทรูปลูกปัญญา” สำหรับการจัดทำวีดีโอถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้การศึกษาพุทธปัญญาได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
ขอเชิญรับชมและทำความรู้จักกับการศึกษาพุทธปัญญาผ่านวีดีโอตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ
 

 

 

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) http://www.pracharathschool.go.th/