PPS Open House 2017

โรงเรียนปัญญาประทีปยินดีเปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองที่สนใจในการศึกษาพุทธปัญญา
ร่วมพูดคุยกับคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียน

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
โดย ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
และสามารถเข้าร่วม“ห้องเรียนครูคนแรกของลูก”
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ได้ตามสมัครใจ

รับใบสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
สอบคัดเลือก : ศุกร์ที่ ๖ – เสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (จัดสอบคัดเลือกรอบเดียว)
นักเรียนค้างคืนที่โรงเรียน วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน
เช้าวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งที่ ๐๔๔ ๓๑๘๒๒๙,
๐๔๔ ๗๕๖๒๐๗ และ ๐๘๕ ๓๐๖๔๓๕๖ (ครูโร,ครูบิ๊ก)
อีเมล panyaprateep@gmail.com
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ www.facebook.com/PanyaprateepSchoolPage
และเว็บไซต์ www.panyaprateep.org

100117-OLRNCI-255_1200x800