อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ปี ๒๕๕๙

๑. ๒๕๕๙-๐๑-๐๖ พระธรรมเทศนาเรื่อง “มี ไม่มีศาสนา” (เสียง)  (วิดีโอ)
๒. ๒๕๕๙-๐๒-๐๓ พระธรรมเทศนาเรื่อง “รู้คุณ แทนคุณ” (เสียง) (วิดีโอ)
๓. ๒๕๕๙-๐๒-๑๐ พระธรรมเทศนาเรื่อง”กำลังใจภายใน” (เสียง) (วิดีโอ)
๔. ๒๕๕๙-๐๒-๑๗ พระธรรมเทศนาเรื่อง”ไขปัญหาธรรม” (เสียง) (วิดีโอ)
๕. ๒๕๕๙-๐๒-๒๔ พระธรรมเทศนาเรื่อง”ไขปัญหาธรรม” (เสียง) (วิดีโอ)
๖. ๒๕๕๙-๐๓-๐๒ พระธรรมเทศนาเรื่อง”ไขปัญหาธรรม” (เสียง) (วิดีโอ)
๗. ๒๕๕๙-๐๕-๒๕ พระธรรมเทศนาเรื่อง”ฐานชีวิต” (เสียง) (วิดีโอ)
๘. ๒๕๕๙-๐๖-๐๒ พระธรรมเทศนาเรื่อง” สัปปุริสธรรม” (เสียง) (วิดีโอ)
๙. ๒๕๕๙-๐๖-๐๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง”พัฒนากาย” (เสียง) (วิดีโอ)
๑๐. ๒๕๕๙-๐๖-๑๕ พระธรรมเทศนาเรื่อง”พัฒนาศีล” (เสียง) (วิดีโอ)
๑๑. ๒๕๕๙-๐๖-๒๑ พระธรรมเทศนาเรื่อง”พัฒนาจิต” (เสียง) (วิดีโอ)
๑๒.๒๕๕๙-๐๖-๒๖ พระธรรมเทศนาเรื่อง”พัฒนาจิต ตอน ๒” (เสียง) (วิดีโอ)
๑๓.๒๕๕๙-๐๗-๐๖ พระธรรมเทศนาเรื่อง”พัฒนาจิต ตอน ๓” (เสียง) (วิดีโอ)
๑๔.๒๕๕๙-๐๗-๒๗ พระธรรมเทศนาเรื่อง”พัฒนาปัญญา ตอน ๑” (เสียง) (วิดีโอ)
๑๕.๒๕๕๙-๐๘-๐๓ พระธรรมเทศนาเรื่อง”พัฒนาปัญญา ตอน ๒” (เสียง) (วิดีโอ)
๑๖.๒๕๕๙-๐๘-๑๐ พระธรรมเทศนาเรื่อง”ชีวิตอนิจจัง “(เสียง) (วิดีโอ)
๑๗.๒๕๕๙-๐๘-๑๗ พระธรรมเทศนาเรื่อง”คิดซึมเศร้า”(เสียง) (วิดีโอ)
๑๘.๒๕๕๙-๐๘-๒๔ พระธรรมเทศนาเรื่อง”ปัญญากำกับ”(เสียง) (วิดีโอ)
๑๙.๒๕๕๙-๐๘-๓๑ พระธรรมเทศนาเรื่อง”ไขปัญหาธรรม”(เสียง) (วิดีโอ)
๒๐.๒๕๕๙-๐๙-๐๗ พระธรรมเทศนาเรื่อง”ไขปัญหาธรรม”(เสียง) (วิดีโอ)
๒๑.๒๕๕๙-๐๙-๑๔ พระธรรมเทศนาเรื่อง”ไขปัญหาธรรม”(เสียง) (วิดีโอ)