ภาพกิจกรรม”PPS สัปดาห์พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA”

เสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรม PPS สุดสัปดาห์ พี่ ๆ ม.๒-๓ และ ม.ปลาย บางส่วนที่มีความสนใจด้านศิลปะ ได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย สถานที่ที่รวบรวมผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินในประเทศไทยจากหลายยุคสมัย ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของงานศิลปะ พร้อมทั้งเรียนรู้และเก็บข้อมูลรูปแบบการสร้างผลงานจากกลวิธีที่หลากหลายของศิลปิน เพื่อนำมาสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเอง

โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาวิทยากรจากทางพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ ท่าน ที่เมตตาสละเวลาบรรยายให้คณะครูและนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับภาพต่าง ๆ ทั้งในแง่มุมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ให้พวกเราได้ชมทั้งความงามและความรู้ไปพร้อม ๆ กัน …