หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

ช่วงก่อนเข้าพรรษา เป็นธรรมเนียมที่ชุมชนชาวปัญญาประทีปจะมารวมใจกันสร้างบุญกุศลด้วยการหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดบริเวณใกล้เคียง

ปีนี้ปัญญาประทีปจัดพิธีฯ ขึ้นใน วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยพระอาจารย์ชยสาโรเมตตานำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน หล่อเทียนพรรษา เทียนที่ได้จากการร่วมมือร่วมใจกันหล่อนั้น ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากเทียนที่ซื้อมามาก เพราะนอกจากได้เรียนรู้กระบวนการหล่อเทียนแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และได้ความอิ่มเอมใจจากการทำสิ่งอันเป็นกุศล

จากนั้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ และศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชาวปัญญาประทีปแบ่งกันเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อนำเทียนพรรษาที่ร่วมกันหล่อได้จำนวนทั้งหมด ๔ เล่ม ไปถวายยังวัดป่าธรรมคีรีและวัดป่าพรหมยาน แห่งละ ๒ เล่ม ซึ่งเทียนพรรษามีความจำเป็นมากสำหรับการปฏิบัติในเวลากลางคืนของพระกรรมฐาน นอกจากการถวายเทียนแล้ว เด็ก ๆ ยังได้ถวายอาหาร และฟังพระธรรมเทศนาอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมนี้ โรงเรียนฯ ขออนุโมทนาให้กับพี่ ม.๒ แม่งานที่ทำงานด้วยฉันทะ ขยันขันแข็ง เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถช่วยกันแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดี เป็นที่น่าชื่นใจ สาธุค่ะ

ภาพ : ปัณณ์ ม.๔ , ทาคุมิ ม.๓ ,หมิง ม.๒