สัมโมทนียกถาธรรมในโอกาสพิธีมอบรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

สัมโมทนียกถาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในโอกาสพิธีมอบรางวัลกำรส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
แด่ คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ โรงเรียนปัญญาประทีป อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สัมโมทนียกถาธรรม เรื่อง” สันติภาพ” เสียง  วีดีโอ