ภาพ PPS สุดสัปดาห์ : Visual Thinking & Infographic

“PPS สุดสัปดาห์” เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ และ อาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรม “Visual Thinking & Infographic” ที่เป็นการฝึกกระบวนการจัดระเบียบความคิดและพัฒนาทักษะในการสื่อสารผ่านแผนภาพที่สวยงามเข้าใจง่าย โดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่าง “พี่เปิ้ล” กรณ์กรวีร์ ช่างคิด และ “พี่บุ้ง” ทินกร พรมดีมา วิทยากรจาก “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” (สวทช.) ที่เมตตามาให้ความรู้กับพวกเรา
 
เริ่มต้นกิจกรรมโดยพี่เปิ้ลและพี่บุ้งได้บรรยายความเป็นมา หลักการ รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของ Visual Thinking และ Infographic จากนั้นจึงแจกข้อมูลที่มาจากบทเรียนที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น เนื้อหาวิชาสุขศึกษาเรื่องระบบย่อยอาหาร เนื้อหาวิชาภาษาไทยเรื่องรามเกียรติ์ หรือเรื่องของการป้องกันตัวเองจากแมลงวัน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำไปอ่าน วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดระเบียบข้อมูล ต่อด้วยการลงมือสร้างสรรค์ออกมาเป็นงาน Infographic พร้อมนำเสนอให้เพื่อน ๆ ช่วยให้ข้อเสนอแนะ

 

 
กิจกรรมนี้เด็ก ๆ ได้เต็มอิ่มกับการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านสรุปประเด็น การย่อยประเด็น การเปลี่ยนสารเชิงซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย การจัดระเบียบความคิดแบบเป็นขั้นตอน การนำข้อมูลมาจัดวาง การใช้ศิลปะสร้างสรรค์ให้เป็นงาน Infograhic ที่สวยงามน่าสนใจ รวมถึงการวางแผนการทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพ
 
ชุมชนชาวปัญญาประทีปขอขอบพระคุณและอนุโมทนา “พี่เปิ้ล” และ “พี่บุ้ง” เป็นอย่างสูง ที่เมตตาสละเวลา ให้กับเด็ก ๆ ให้ได้รับความรู้ ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนออกมาเป็นชิ้นงานที่คุณครูทุกคนเห็นแล้วชื่นใจค่ะ 🙂
 
 
ภาพ : ครูแป้ง,ครูขวัญ,ครูแต้ว,ครูแพง