ภาพงานพิธีมอบรางวัล “การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

อังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. โรงเรียนปัญญาประทีปได้รับเกียรติจาก “มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)” ให้จัดพิธีมอบรางวัล “การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ แด่ “คุณครูอ้อน” คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี และผู้ก่อตั้งโรงเรียนปัญญาประทีป โดยมี ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ ประธานมูลนิธิฯ และ.คณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้เกียรติเดินทางมามอบรางวัลที่ อ.ปากช่อง

โดยในพิธี ได้มีการกล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิฯ และความเป็นมาของรางวัล ที่ส่งเสริมสนับสนุนและสืบสานแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม อันจะนำไปสู่สันติสุขและสันติภาพอันยั่งยืน และการกล่าวประกาศเกียรติคุณแต่คุณครูอ้อน ต่อด้วยการกล่าวสัมโมทนียกถาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร จากนั้น ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ ได้มอบรางวัล “การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ” ปิดท้ายด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึกจากคุณครูอ้อน พร้อมทั้งการเปล่งเสียง “สาธุ” โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงมุทิตาจิต

โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการมูลนิธิ “มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)” ที่ไว้วางใจให้โรงเรียนฯ ได้เป็นผู้จัดงาน พร้อมทั้งเมตตาสละเวลาเดินทางมา อ.ปากช่อง เพื่อร่วมพิธี รวมถึงขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงมุทิตาจิตกับคุณครูอ้อน ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ …

ภาพโดย : ครูริ่ง,ทาคุมิ,ส้มส้ม