ปฏิบัติธรรมครูปี ๒๕๕๘ ณ บ้านบุญ

ธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์ ชยสาโร เนื่องในการปฏิบัติธรรมครู บุคลากร
และผู้ปกครองโรงเรียนทอสี-ปัญญาประทีปประจำปี ๒๕๕๘ 

———————————————————————–

๑. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๑๙/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายเรื่อง “อรรถะพร้อมพยัญชนะ(เสียง) 

๒. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๑๙/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ นำสมาธิภาวนา(เสียง)

๓. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๐/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด(เสียง)

๔. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๐/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ ไขปัญหาธรรม(เสียง)

๕. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๐/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ นำสมาธิภาวนา (เสียง)

๖. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๐/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ นำจงกรมภาวนา (เสียง)

๗. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๐/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (เสียง)

๘. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๐/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ (เสียง)

๙. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๐/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายเรื่อง “ พอใจกาม ความคิดร้าย (เสียง)

๑๐. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๑/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (เสียง)

๑๑. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๑/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ นำจงกรมภาวนา (เสียง)

๑๒. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๑/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “  ไขปัญหาธรรมช่วงสาย (เสียง)

๑๓. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๑/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “  ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (เสียง)

๑๔. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๑/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ (เสียง)

๑๕. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๑/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายเรื่อง “  ฟุ้งง่วง (เสียง)

๑๖. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๒/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (เสียง)

new-animated๑๗. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๒/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า (เสียง)

new-animated๑๘. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๒/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (เสียง)

new-animated๑๙. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๒/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “นำสมาธิภาวนา (เสียง)

new-animated๒๐. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๒/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายเรื่อง ” สักว่าสงสัย (เสียง)

new-animated๒๑. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๓/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “ นำสมาธิภาวนา (เสียง)

new-animated๒๒. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๓/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “  นำจงกรมภาวนา (เสียง)

new-animated๒๓. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๓/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “  ไขปัญหาธรรม (เสียง)

new-animated๒๔. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๓/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “  ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ (เสียง)

new-animated๒๕. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๓/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายเรื่อง “  สำมัญลักษณะ (เสียง)

new-animated๒๖. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๔/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “  นำสมาธิภาวนา (เสียง)

new-animated๒๗. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๔/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “  ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า (เสียง)

new-animated๒๘. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๔/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “  ไขปัญหาธรรมช่วงสาย (เสียง)

new-animated๒๙. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๔/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายเรื่อง “  ว่าด้วยสุขและทุกข์ (เสียง)

new-animated๓๐. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๔/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายช่วง “  ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ (เสียง)

new-animated๓๑. ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘  วันที่๒๔/๑๐/๒๕๕๘ ธรรมบรรยายเรื่อง “  ทั้งรักทั้งเกรง (เสียง)