อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป โดยพระอาจารย์ชยสาโร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

๑. วันที่ ๐๔/๐๒/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง”เจ็บไม่ถึงใจ”   mp3       video

๒.วันที่ ๑๑/๐๒/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” ธุดงควัตร mp3       video

๓.วันที่ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” ดื้อยา “ mp3

๔.วันที่ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” สัญลักษณ์ความดีและปัญญา ” mp3

๕. วันที่ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” ความจริงอันประเสริฐ “mp3

๖.วันที่ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” ทุกข์ใจไม่จำเป็น    mp3

๗.วันที่ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” อาคันตุกะทางใจ  mp3

๘.วันที่ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” ครูในใจ  mp3 

๙.วันที่ ๐๕/๐๘/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” ซูมออก บอกมิติใหม่ ” mp3 

๑๐.วันที่ ๑๙/๐๘/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” ปัญญาดับทุกข์  mp3 

๑๑.วันที่ ๒๖/๐๘/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง”วาจาสุภาษิต  mp3 

๑๒.วันที่ ๐๒/๐๙/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” เคยชิน สิ้นปัญญา  mp3 

๑๓.วันที่ ๐๙/๐๙/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” สัมมาอาชีพ  mp3 

๑๔.วันที่ ๑๖/๐๙/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” เพียรชอบ  mp3 

๑๕.วันที่ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘ พระธรรมเทศนาเรื่อง” ปัญญา ๓ ระดับ  mp3