อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ณ บ้านบุญ อำเภอบปากช่อง โดยพระอาจารย์ชยสาโร
ฟังพระธรรมเทศนา
พระธรรมเทศนา เรื่องอธรรมจักร
mp3
พระธรรมเทศนา เรื่องสำนึกไม่สามัญ
mp3
พระธรรมะทศนา เรื่องท่านอาจารย์สุเมโท
mp3
——————————————————————————————————————————————
พระธรรมเทศนา เรื่องเคารพความแตกต่าง โดย พระอาจารย์ปสันโน
mp3

——————————————————————————————————————————————

ครั้งที่ ๑ ทั้งเก่า ทั้งใหม่
mp3
ครั้งที่ ๒ อาบใจ
mp3
ครั้งที่ ๓ เป็นที่รัก
mp3 

ครั้งที่ ๔ ธรรมของคนดี
mp3
ครั้งที่ ๕ ศิษย์มีครู (วันไหว้ครู)
mp3