วันพระ ณ ปัญญาประทีป ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันพระครั้งที่ ๑ แก่ขึ้น แก่ลง
mp3
วันพระครั้งที่ ๒ วิชาชีวิต
mp3
วันพระครั้งที่ ๓ กลัวอายด้วยปัญญา
mp3
วันพระครั้งที่ ๔ ชมเชย เยาะเย้ย
mp3
วันพระครั้งที่ ๕ เพราะระฆัง
mp3
วันพระครั้งที่ ๖ สูงเทียบพรหม
mp3
วันพระครั้งที่ ๗ สำนวนคือบุคลิก
mp3
วันพระครั้งที่ ๘ ธรรม และ ธรรมะ
mp3
วันพระครั้งที่ ๙ พระสุนัย พระเทียน
mp3
วันพระครั้งที่ ๑0 สัจจานุรักษ์
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๑ สุภาระ
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๒ ให้คือรับ
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๓ คิดเปรียบเทียบ
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๔ ประโยชน์สาม
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๕ ด่วนสรุป
mp3
วันพระครังที่ ๑๖ รดน้ำชีวิต
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๗ สัมมาสื่อสาร
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๘ ทำดังกว่าพูด
mp3  video
วันพระครั้งที่ ๑๙ ธรรมราชา
mp3
วันพระครั้งที่ ๒0 ชุมชนกัลยาณมิตร
mp3  video
วันพระครั้งที่ ๒๑ เหตุผลและสติ
mp3  video
วันพระครั้งที่ ๒๒ ยากันเมา
mp3  video
วันพระครั้งที่ ๒๓ ความยุติธรรม
mp3  video
วันพระครั้งที่ ๒๔ ด่วนปรุง ด่วนสรุป
mp3  video
วันพระครั้งที่ ๒๕ คิดผิด
mp3  video
วันพระครั้งที่ ๒๖ อิสระภายใน
mp3  video
วันพระครั้งที่ ๒๗ อิสระในคอก
mp3  video
วันพระครั้งที่ ๒๘ ความเปลี่ยนแปลง
mp3
วันพระครั้งที่ ๒๙ ระลึกคุณครู
mp3