วันพระ ณ ปัญญาประทีป ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพระครั้งที่ ๑ เก่งในความเป็นมนุษย์
pdf   mp3    video
วันพระครั้งที่ ๒ สิ่งกีดขวางการเรียนรู้
mp3    video
วันพระครั้งที่ ๓ วิชาป้องกันใจ
mp3    video
วันพระครั้งที่ ๔ โกรธเพราะเคยโกรธ
mp3
วันพระครั้งที่ ๕ พลังอธิษฐาน
mp3
วันพระครั้งที่ ๖ เจริญบุญ
mp3
วันพระครั้งที่ ๗ ครูในความฝัน
mp3
วันพระครั้งที่ ๘ ธรรมของผู้ดี
mp3    video
วันพระครั้งที่ ๙ กฎแห่งกรรม
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๐ จัดการความเครียด
mp3    video
วันพระครั้งที่ ๑๑ ปลูกและบำรุงความดี
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๒ หัวเราะกิเลส
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๓ เลือกทั้งคู่
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๔ รุกคือรับที่ดี
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๕ อดทน ใจสู้
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๖ ทิฎฐิ มานะ
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๗ มองกว้าง คิดไกล ใช้ปัญญา
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๘ ไม่มีเจ้าของ
mp3
วันพระครั้งที่ ๑๙ พอดีแก่กายและใจ
mp3