วันพระ ณ ปัญญาประทีป ปีการศึกษา ๒๕๕๓

วันพระครั้งที่ ๑ นิเวศทางใจ
pdf   mp3   video
วันพระครั้งทื่ ๒ หลักการให้
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๓ เมฆไม่ใช่ฟ้า
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๔ สติมา ปัญญามี
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๕ ศิลปินชีวิต
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๖ สมาทาน อุปาทาน
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๗ กิเลสผู้มาเยือน
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๘ คุณภาพคน
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๙ อยากดัง อยากจองเวร
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๐ สามัคคี
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๑ สรรเสริญ นินทา มาด้วยกัน
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๒ ปัจจัย vs เป้าหมาย
pdf   mp3   video
สมดุลชีวิต โอวาทก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๑๓ โรงแรมแสนดาว
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๔ เป็นเด็กจนตาย
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๕ มาตรวัดปัญญา
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๖ สุขเย็นเห็นนิพพาน
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๗ เจริญสติชีวิตงอกงาม
pdf   mp3   video
น้อมด้วยปัญญา โอวาทก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
pdf   mp3