วันพระ ณ ปัญญาประทีป ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ทั้งรักและเคารพ โอวาทสำหรับครู ก่อนเริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๔
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑ ใจรั่ว วาจารั่ว
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๒ ชีวิตที่น่าภูมิใจ
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๓ อังกฤษ ไม่มีฤาษี
pdf  mp3
วันพระครั้งที่ ๔ สู้หรือหนี
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๕ ข่าวร้าย ข่าวดี
pdf   mp3   video
ทุกข์เพื่อสุข สุขเพื่อทุกข์ ธรรมเทศนาผู้ปกครอง วันปิดกลางภาคเรียนที่ ๑
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๖ ออมบุญ
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๗ พลังความเคยชิน
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๘ ธรรมะคู่โลก
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๙ ความคิด ภาษา อารมณ์
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๐ เป็นน้ำเหมือนกัน
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๑ ท่าทีต่อความผิดพลาด
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๒ จิตล้า ปัญญาอ่อน
pdf   mp3   video
เพื่อกันและกัน ธรรมเทศนาวันปิดภาคเรียนที่ ๑
pdf  
วันพระครั้งที่ ๑๓ ภาชนะบุญ
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๔ อดทนด้วยปัญญา
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๕ การใช้เหตุผล
pdf   mp3   video
วันพระครั้งที่ ๑๖ เคาะประตูใจ
pdf   video
วันพระครั้งที่ ๑๗ เหนือชอบไม่ชอบ
video
วันพระครั้งที่ ๑๘ เดรัจฉานและเทวดา
video
วันพระครั้งที่ ๑๙ ความเห็น เหตุผล อคติ
video
วันพระครั้งที่ ๒๐ ซ่อมใจรั่ว
pdf   video
อยู่ระหว่าง ธรรมเทศนาวันปิดปีการศึกษา ๒๕๕๕
video