วันพระ ณ ปัญญาประทีป ปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันพระครั้งที่ ๑ วาดชีวิต
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๒ มงคลสูตร
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๓ มงคลสูตร
pdf
   mp3
วันพระครั้งที่ ๔ มงคลสูตร
pdf
   mp3
วันพระครั้งที่ ๕ มงคลสูตร
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๖ มงคลสูตร
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๗ มงคลสูตร
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๘ มงคลสูตร
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๙ มงคลสูตร
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๑๐ มงคลสูตร
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๑๑ มงคลสูตร
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๑๒ มงคลสูตร
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๑๓ มงคลสูตร
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๑๔ การใช้เหตุผล
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๑๕ การไม่ทำบาป
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๑๖ งดน้ำเมา
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๑๗ ไม่ประมาท
pdf   mp3
วันพระครั้งที่ ๑๘ คารวะ
pdf   mp3