ระเบียบการสมัครนักเรียน

โรงเรียนปัญญาประทีปรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตั้งแต่วันนี้ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

สอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ ๔ – วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ (จัดสอบรอบเดียว)
นักเรียนค้างคืนที่โรงเรียนคืนวันที่ ๔ ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านเช้าวันที่ ๕
ประกาศผลสอบวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขั้นตอนการรับสมัคร

๑. การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนฯ
ผู้ปกครองทุกครอบครัวต้องผ่านการเยี่ยมชมโรงเรียนฯ หรือ เข้าร่วมกิจกรรม “วันเปิดบ้าน” ก่อนกรอกใบสมัครและการสอบคัดเลือก หากโรงเรียนฯ พบว่าท่านไม่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนฯ ก่อนการสอบคัดเลือก โรงเรียนฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกของครอบครัวท่าน

การเยี่ยมชมโรงเรียนฯ ทำได้ ๒ วิธี คือ
–  โทรศัพท์นัดหมายเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน (ติดตามข้อมูลวันเปิดบ้านได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของโรงเรียน) หรือ
–  โทรศัพท์นัดหมายเพื่อ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน โดยโรงเรียนฯ เปิดให้ท่านเยี่ยมชม ทุกวันพุธและศุกร์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อรับฟังทำความเข้าใจนโยบายและการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ
* กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าและแจ้งชื่อ/จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมที่ แผนกรับสมัครนักเรียน โทร. ๐๙๕ ๙๒๑ ๑๓๔๑ หรือ ๐๘๕ ๓๐๖ ๔๓๕๖

๒. การกรอกใบสมัคร
หลังจากขั้นตอนที่ ๑ ท่านสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกรับสมัครนักเรียน โรงเรียนปัญญาประทีป หรือ แผนกธุรการ โรงเรียนทอสี โดยใบสมัคร มี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ของนักเรียน ส่วนที่ ๒ ของผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการดูแลนักเรียน (ผู้ปกครองแยกกันกรอกท่านละ ๑ ชุด) การกรอกใบสมัครถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ต่อไป

๓. รอการติดต่อจากโรงเรียนฯ เพื่อนัดหมายวัน/เวลา/กำหนดการสอบคัดเลือก

๔. รอฟังผลการสอบคัดเลือกหลังการสอบ

หมายเหตุ
โรงเรียนฯ ใช้อีเมลเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับผู้ปกครอง จึงขอให้ทุกท่านเขียนอีเมลในการติดต่ออย่างชัดเจน

เกณฑ์การรับสมัคร
     –  นักเรียนและผู้ปกครองผ่านการเยี่ยมชมโรงเรียนฯ แล้ว
–  นักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
–  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สามารถดูแลตนเองได้ในเบื้องต้น
–  ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการดูแลนักเรียนสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทุกท่าน
(ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือกรณีพิเศษจริง ๆ เท่านั้น)

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
     ๑)  รูปถ่ายของนักเรียน ขนาดไม่เกิน ๑ นิ้วครึ่ง ๑ รูป
๒)  รูปถ่ายของผู้ปกครอง ขนาดไม่เกิน ๑ นิ้วครึ่ง ท่านละ ๑ รูป
๓)  สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน ๑ ฉบับ
๔)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ๑ ฉบับ
๕)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ๑ ฉบับ
๖)  สำเนาใบรับรองสถานภาพนักเรียน (ปพ.๗) ๑ ฉบับ
๗)  สำเนาแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ๑ ชุด
๘)  สำเนาผลการเรียนในเทอมล่าสุด (ปพ.๖) ๑ ชุด
๙)  สำเนาประกาศนียบัตรเกียรติคุณต่างๆ, จดหมายความเห็นจาก ครูประจำชั้น หรือ Portfolio (ถ้ามี)
๑๐)  สำเนาเอกสารในการขอเข้ารับการปรึกษา ทดสอบ หรือเข้าพบแพทย์ (ถ้ามี)

ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียน
โทร. ๐๙๕ ๙๒๑ ๑๓๔๑ หรือ ๐๘๕ ๓๐๖ ๔๓๕๖

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

โทร. ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙,๐๔๔-๗๕๖๑๐๔,๐๔๔-๗๕๖๒๐๗ โทรสาร ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙ ต่อ ๑๐๕