ร่วมเป็น “พลังงาม” กับเรา

มาร่วมเป็น “พลังงาม” กับเรา ในตำแหน่งเหล่านี้

๑.

ครูสังคมศึกษา 

อัตรา

๒.

ครูภาษาจีน

อัตรา

๓.

ครูภาษาไทย

อัตรา

๔.

ครูสอนคอมพิวเตอร์

อัตรา

๕.

ครูสอนภาษาอังกฤษ
(ESL Teacher)
more info

อัตรา


วิธีการสมัคร
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร  ครู  เจ้าหน้าที่
๒. ส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : Recruitment.panyaprateep@gmail.com
๓. สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนปัญญาประทีป
๔. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาตามที่อยู่ โรงเรียนปัญญาประทีป (ฝ่ายบ่มเพาะชีวิตครู) เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ เขียนมุมซองว่า (สมัครงาน)
๕. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐ ๙๙๐ ๓๔๐๐ หรือ ๐๘๑ ๘๙๙ ๓๒๐๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

โทร. ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙,๐๔๔-๗๕๖๑๐๔,๐๔๔-๗๕๖๒๐๗ โทรสาร ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙ ต่อ ๑๐๕