ร่วมเป็น “พลังงาม” กับเรา

โรงเรียนปัญญาประทีป เปิดรับสมัครผู้มาร่วมเป็น “พลังงาม” เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาพุทธปัญญา ในตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้

๑.

ครูกระบวนกรสาระภาษาไทย

ตำแหน่ง

๒.

ครูกระบวนกรวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

ตำแหน่ง

๓.

ครูกระบวนกรสาระคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง

วิธีการสมัคร
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร  ครู  เจ้าหน้าที่
๒. ส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : Recruitment.panyaprateep@gmail.com
๓. สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนปัญญาประทีป
๔. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาตามที่อยู่ โรงเรียนปัญญาประทีป (ฝ่ายบ่มเพาะชีวิตครู) เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ เขียนมุมซองว่า (สมัครงาน)
๕. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐ ๙๙๐ ๓๔๐๐ หรือ ๐๘๑ ๘๙๙ ๓๒๐๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

โทร. ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙,๐๔๔-๗๕๖๑๐๔,๐๔๔-๗๕๖๒๐๗ โทรสาร ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙ ต่อ ๑๐๕