ร่วมงานกับเรา

new-animatednew-animated

[ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐]

๑. ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา     ๑   อัตรา ด่วน!

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง
 • ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • หากมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๒. ครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา     ๑   อัตรา ด่วน!

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • หากมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๓. ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (เคมี)    ๑   อัตรา ด่วน!

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องใฝ่รู้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • หากมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔. ครูภาษาจีน   ๑  อัตรา ด่วน!

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาจีน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้ภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง
 • ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • หากมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • รู้เท่าทันกระแสสังคมและมีความปรารถนาที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
 • สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้อย่างมีความสุข และเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

วิธีการสมัคร

๑. ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : recruitment.panyaprateep@gmail.com
๒. สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนปัญญาประทีป
๓. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาตามที่อยู่โรงเรียนปัญญาประทีป
๔. โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่  ๐๘๗-๐๔๒๔๑๑๑ / ๐๔๔-๓๑๘๒๔๑-๒ / ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙

 ดาวน์โหลดใบสมัคร  ครู   ฝ่ายสนับสนุน

ที่อยู่ส่งใบสมัคร     * เขียนมุมซองว่า สมัครงาน *
โรงเรียนปัญญาประทีป (ฝ่ายบ่มเพาะชีวิตครู)
เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐

[ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐]

====================================================================================

 

[update 20-03-2017]

JobAd_Feb_2017_fullversion2_Page_1

JobAd_Feb_2017_fullversion2_Page_2

===========================================================================================

ประกาศรับสมัครงาน ประจำวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

       โรงเรียนปัญญาประทีป มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความศรัทธาในการศึกษาพุทธปัญญา  มีความใฝ่รู้ มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

๑. ครูแนะแนว   ๑  อัตรา ด่วน!
คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานแนะแนวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลระบบแนะแนวการศึกษาต่อ

 ๒. ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา     ๑   อัตรา ด่วน!

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง
 • ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • หากมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 ๓. ครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา     ๑   อัตรา ด่วน!

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มนุษยวิทยา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • เป็นผู้ที่สนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
 • หากมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔. ครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา     ๑   อัตรา ด่วน!

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • หากมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕. ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา     ๑   อัตรา ด่วน!

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องใฝ่รู้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • หากมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • รู้เท่าทันกระแสสังคมและมีความปรารถนาที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
 • สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้อย่างมีความสุข และเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

วิธีการสมัคร

๑. ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : recruitment.panyaprateep@gmail.com
๒. สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนปัญญาประทีป
๓. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาตามที่อยู่โรงเรียนปัญญาประทีป
๔. โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่  ๐๘๗-๐๔๒๔๑๑๑ / ๐๔๔-๓๑๘๒๔๑-๒ / ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙

 ดาวน์โหลดใบสมัคร  ครู   ฝ่ายสนับสนุน

ที่อยู่ส่งใบสมัคร     * เขียนมุมซองว่า สมัครงาน *
โรงเรียนปัญญาประทีป (ฝ่ายบ่มเพาะชีวิตครู)
เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

โทร. ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙,๐๔๔-๗๕๖๑๐๔,๐๔๔-๗๕๖๒๐๗ โทรสาร ๐๔๔-๓๑๘๒๒๙ ต่อ ๑๐๕